Ethiopian Athlete, Sintayehu Legese Wins 2019 Logos City Marathon

Ethiopian athlete, Sintayehu Legese has won the 2019 Lagos City Marathon and will smile home with…